Hinnasto ja ohjeita kuluttajalle

ASIANAJOTOIMISTO SUOJANEN & ALANEN OY

Alkuneuvonta

Asiakas saa paremman lopputuloksen ottaessaan mahdollisimman aikaisin yhteyttä asiantuntijaan. Tämän vuoksi lähtökohtamme on, että lyhyt puhelimessa tapahtuva alkuneuvonta on aina maksuton.

ASIANAJOPALKKIOIDEN MÄÄRÄÄMISPERUSTEET

Vahvistettu 11.04.2012

I    YLEISTÄ 

1. Pääsääntö 

Asianajajan palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työajan, työn määrän ja laadun mukaan. Lisaksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys.

2. Asian erityinen merkitys korotusperusteena

Milloin asianajajan vastuu on tavallista tuntuvasti suurempi joko sen johdosta, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus, tahi siitä syystä, että asialla muutoin on erityinen merkitys päämiehelle, voidaan nämä seikat ottaa huomioon palkkiota korottavina perusteina 

3. Vaikeissa oloissa ja kiireellisenä hoidettavat asiat

Tehtävästä, joka on suoritettava säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä tai ulkomailla tahi erityisen vaikeissa olosuhteissa taikka asianajajasta riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä, voidaan palkkiota korottaa.

Asianajomatkan aiheuttamasta ajanhukasta voidaan tehtävän hoitamiseen käytetyn ajan lisäksi erikseen veloittaa. 

4. Sosiaaliset seikat alennusperusteina

Milloin sosiaaliset seikat antavat siihen erityisen aiheen, voidaan palkkiota alentaa tai antaa oikeusapua ilmaiseksi

5. Pactum de quota litis ja pactum de palmario

Milloin erityistä aihetta on, voidaan ennakolta sopia palkkio määräosaksi siitä, mitä tehtävällä päämiehelle saavutetaan (pactum de quota litis), tai tehdä sopimus erityisen hyvityksen suorittamisesta asianajaja1le siinä tapauksessa, että tarkoitettu tulos saavutetaan (pactum de palmario).

6. Aikaperusteinen veloitus

Määrätessään palkkiotaan yksittäisestä asianajotehtävästä tai siihen kuuluvasta erityisestä toimenpiteestä pidetään pääasiallisena perusteena tehtävän suorittamisen vaatimaa, kohtuullista aikaa. Asianajaja on oikeutettu ottamaan lukuun edellä näissä ohjeissa mainittujen seikkojen lisäksi asianajajana saavuttamansa kokemuksen ja taidon sekä erityisen oikeudenalan erikoisosaamisen.

7. Ennakkomaksut yms

Asianajajalla on oikeus vaatia päämieheltään ennakkomaksuja kulujensa sekä palkkionsa suoritukseksi, milloin siitä on tehtävää vastaanotettaessa sovittu tai sitä on muutoin olosuhteisiin nähden pidettävä asianmukaisena.

8. Yleiskulut  -  laskutuskelpoinen työaika

Asianajajan on palkkiostaan katettava toiminnan aiheuttamat yleiskulut, niin kuin toimistohenkilökunnan palkat sosiaalikuluineen, toimiston vuokra- ja huoltokulut, tavanomaiset vakuutusmaksut mukaan lukien eläkevakuutusmaksut, kulut toimiston koneista, laitteista ja tarvikkeista sekä toimistoon ja toimintaan sidotun pääoman vaatimat kulut ja muut kiinteät kuluerät.

9. Suoranaiset kulut: Oman auton käyttö, majoituskulut ja päiväraha

Palkkion lisäksi veloitetaan erikseen asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut.

Asianajaja voi veloittaa myös oman auton käyttämisestä aiheutuneet todelliset kulut, majoituskulut sekä kohtuullisen päivärahan.

10. Asianajolasku: Toimenpiteiden yksilöinti, eräpäivä ja viivästyskorko, käytetyn ajan ja aikaveloitusperusteen ilmoittaminen

Asianajajan on annettava päämiehelleen lasku, missä on yksilöitynä asiassa suoritetut toimenpiteet sekä asian aiheuttamat suoranaiset kulut.

Asianajaja saa laskussaan ilmoittaa laskun päiväystä myöhemmän eräpäivän ja siitä alkaen luettava kohtuullisen viivästyskoron.

11. Oikeusturvavakuutus, oikeusapu ja kuluttajasuojasäännökset

Mikäli asiakkaalla on käytössään oikeusturvaetu , toimisto ei ole sidottu vakuutusyhtiön maksu- ja korvausperusteisiin. Toimiston lasku osoitetaan aina suoraan asiakkaan itsensä maksettavaksi.

Julkisen oikeusavun vaikutuksesta asianajolaskuun on sovellettava lisäksi, mitä siitä on erikseen säädetty.

Kuluttujasuojalain tarkoittamassa etämyynnissä kuluttajalla on oikeus lain 6:15 mukaiseen peruuttamiseen.

 

II HINNASTO 

12. Aikaveloitus

Toimiston tuntiveloitus asianajotyöstä on 248 - 310 euroa/tunti. Jos muuta ei ole sovittu, toimistomme aikaveloitusperuste on 248 euroa tunnilta. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Esiintyminen oikeudessa veloitetaan 30 prosentilla korotetun aikaveloituspeusteen mukaan.

Hoidamme myös oikeusapuasioita, jolloin veloitusperuste määräytyy oikeusavun palkkioperusteiden mukaan.

13. Esimerkkejä kiinteähintaisista, aina erikseen sovittavista  yksikköveloituksista 

Alla olevat esimerkit yksikköveloituksista, jotka sisältävät arvonlisäveron, soveltuvat työn määrän ja laadun sekä etuuden arvon ja merkityk­sen mukaan arvostellen yksinkertaisiin tyyppitapauksiin.

-  Avioehtosopimus tai testamentti
alk. 450,- euroa
-  Lahjakirja ja lahjaveroilmoitus alk. 350,- euroa
-  Kiinteistön kauppakirja
alk. 550,- euroa
-  Muu kauppakirja tai luovutuskirja alk. 450,- euroa
-  Perunkirjoitus alk. 850,- euroa
-  Ositussopimus alk. 850,- euroa